Thank you so much!!

The Women's March 2020 was a big success! Over 400 people showed up, despite the drizzle. We will definitely do this again next year!

In the meantime, we hope to see you at Do It Your Health!

8 March is International Women's Day. It is a day to take over the streets to strike and to fight for our rights and against oppression.

From Berlin to Amsterdam, from Washington DC to Barcelona, from Nairobi to Melbourne, to right here in Maastricht - women and queers all over the world are saying: We have had enough! Let's show the world that we won't get along with this system anymore.

From sexist jokes to hurtful comments about our bodies, from anti-abortion laws to daily committed femicides - women and women's rights are constantly under attack. As right-wing parties and anti-feminist opinions gain more and more ground, we have to get organised and resist, to fight for a world in which everyone is equal and all genders are welcome. In this struggle we align ourselves with larger resistance movements striving for social and political justice, including resistance movements against racism or environmental movements. We believe in what Angela Davis once said: Racial, economic, and gender justice are inextricably connected; one is not possible without the other.

We are discriminated against, oppressed in patriarchy and exploited in a capitalist system. Women are not only working in the so-called productive labour jobs, often for less money than men but also do hours of care work each day, which is made invisible and unpaid. We provide emotional support for family, friends, partners, and colleagues. We work in low-paid jobs in the cleaning sector, as midwives, as saleswomen, as accountants, as teachers. Whether we work with a pen, a wrench, a computer, a broom in our hands, whether we get paid for it or not - we are all workers. In fact, the sustainability of life rest on the shoulders of women, especially certain sectors of women. If we stop, life falls.

Decades of neo-liberalism, one economic crisis after the other, austerity, cuts, and precarious working conditions often affect women and queers the most. Therefore our objective cannot simply be to make reproductive work visible and to strive for better representation in this system, but to push towards a radical transformation of the societal structure.

Let's stay united as women, as queers, as workers, as students to defeat capitalist patriarchy. Join us on Sunday, the 8th of March at the Vrijthof! We will start with some speeches, and afterwards we will march for solidarity with women all over the world. In accordance with the theme, you are encouraged to wear purple. Bring your friends, colleagues, parents, etc. Men are welcome to the protest to support our demands. Women and queers are encouraged to walk in the front. We are aiming for an inclusive space, in which everyone feels safe and welcomed. There is no room for sexism, racism, homophobia, transphobia or any other form of discrimination.

8 maart is Internationale Vrouwendag. Het is een dag om de straat op te gaan om te staken en te vechten voor onze rechten. Van Berlijn tot Amsterdam, van Washington DC tot Barcelona, ​​van Nairobi tot Melbourne tot hier in Maastricht - vrouwen en queers zeggen overal ter wereld: we hebben er genoeg van! Laten we de wereld zien dat we dit systeem niet langer willen.
Van seksistische grappen tot kwetsende opmerkingen over ons lichaam, van anti-abortuswetten tot dagelijkse moord op vrouwen - onze rechten als vrouwen staan voortdurend onder druk. Naarmate rechtse partijen en antifeministische meningen steeds meer aan terrein winnen, moeten we ons organiseren en terugvechten voor een wereld waarin iedereen gelijk is en alle geslachten welkom zijn. In deze strijd richten we ons op grotere verzetsbewegingen die streven naar sociale en politieke rechtvaardigheid, inclusief verzetsbewegingen tegen racisme of milieubewegingen. Wij geloven in wat Angela Davis ooit zei: raciale, economische en genderrechtvaardigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; het ene is niet mogelijk zonder het andere.
We worden gediscrimineerd, onderdrukt in het patriarchaat en uitgebuit in een kapitalistisch systeem. Vrouwen werken niet alleen in de zogenaamde productieve arbeidsplaatsen (vaak voor minder geld dan mannen), maar doen ook elke dag urenlang zorgwerk, dat onzichtbaar en onbetaald is. We bieden emotionele ondersteuning voor familie, vrienden, partners en collega's. We werken in laagbetaalde banen in de schoonmaaksector, als vroedvrouwen, als verkoopsters, als accountants, als leraren. Of we nu werken met een pen, een sleutel, een computer, een bezem in onze handen, of we ervoor worden betaald of niet - we zijn allemaal werknemers. In feite rust de voortgang van het leven op de schouders van vrouwen, met name in bepaalde sectoren van vrouwen. Als wij stoppen, valt het leven stil.
Tientallen jaren van neoliberalisme, de ene economische crisis na de andere, bezuinigingen en precaire werkomstandigheden raken vrouwen en queers harder. Daarom kan ons doel niet eenvoudigweg zijn om reproductief werk zichtbaar te maken en te streven naar een betere vertegenwoordiging in dit systeem, maar om te streven naar een radicale transformatie van de maatschappelijke structuur.
Laten we verenigd blijven als vrouwen, als queers, als arbeiders, als studenten om het kapitalistische patriarchaat te verslaan. Kom op zondag 8 maart naar het Vrijthof! We zullen beginnen met enkele toespraken, en daarna zullen we demonstreren voor solidariteit met vrouwen over de hele wereld. In overeenstemming met het thema vragen we om paars te dragen. Breng je vrienden, collega's, ouders, enz. mee. Mannen zijn welkom bij het protest om onze eisen te ondersteunen. Vrouwen en queers worden aangemoedigd om vooraan te lopen.
We streven naar een inclusieve ruimte, waarin iedereen zich veilig en welkom voelt. Er is geen ruimte voor seksisme, racisme, homofobie, transfobie of enige andere vorm van discriminatie.